โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรฤทธี ศรีพวก
ครู

นายสมเดช จองทรัพย์
ครูชำนาญการ

นางชนาภา นุวงษ์ษา
ครู