โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรชานนท์ ชัยคำหล้า
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจศีล ชื่นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา บุญเรือง

นายพุทธรามาศ สุรินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวจีระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวผกาพันธ์ กลั่นกล้า
ครูอัตราจ้าง