โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

เว็บไซต์สำรอง ของ http://www.maetang.lnw.mn/oit/index.html