นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง

หน้าแรก            ศธ.            สพฐ.             สพม.34              สมศ.              คุรุสภา              สกสค.             กพ.             กบข.              กยศ.             โรงเรียนในฝัน
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
สามัคคีนำ สัมพันธ์ชุมชน สัมฤทธิ์ผลวิชการ สร้างมาตรฐานสู่สากล
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 14 พฤษภาคม 2558
web master :sirisspy@gmail.com
14 พฤษภาคม 2558
12 พฤษภาคม 2558

11 พฤษภาคม 2558       
 
  5 เมษายน 2558

25 กุมภาพันธ์ 2558 17-18 กุมภาพันธ์ 2558
 
  3 กุมภาพันธ์ 2558     ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
3 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนแม่แตง จัดงานเปิดบ้านแม่แตง ครบรอบ 52 ปี ต่อตั้งโรงเรียนแม่แตง
                           มีการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แสดงนิทรรศการทางด้านวิชาการ
                           8 กลุ่มสาระ มีการแนะแนวการศึกษาต่อ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2558
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1และ ม.4         
                     ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่าง ๆ 
                     ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลการเรียน และชี้แจงนโยบาย
                     ของโรงเรียน
โรงเรียนแม่แตง โดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษาจัดการทดสอบนักเรียน
                     ชั้นมัธยมศึกษาปี 1,2 โดยใช้แบบทดสอบกลาง
                     และสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น
                     (LAS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนแม่แตง จัดประเมินวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
                     ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนแม่แตง จัดงานเปิดบ้านวิชาการ และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                     ครบรอบ 52 ปี
12 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
                             ประจำปีการศึกษา 2558