นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง

หน้าแรก            ศธ.            สพฐ.             สพม.34              สมศ.              คุรุสภา              สกสค.             กพ.             กบข.              กยศ.             โรงเรียนในฝัน
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
สามัคคีนำ สัมพันธ์ชุมชน สัมฤทธิ์ผลวิชการ สร้างมาตรฐานสู่สากล
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 23 กุมภาพันธ์ 2558
web master :sirisspy@gmail.com
  5 เมษายน 2558       โรงเรียนแม่แตง จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลการเรียน และชี้แจงนโยบาย
                                ของโรงเรียน
25 กุมภาพันธ์ 2558     โรงเรียนแม่แตง โดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษา จัดการทดสอบนักเรียน
                                ชั้นมัธยมศึกษาปี 1,2 โดยใช้แบบทดสอบกลาง และสอบเพื่อประเมินคุณภาพ
                                การศึกษาระดับท้องถิ่น(LAS) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
17-18 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนแม่แตง จัดประเมินวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
                                ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
3 กุมภาพันธ์ 2558       โรงเรียนแม่แตง จัดงานเปิดบ้านวิชาการ และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                                ครบรอบ 52 ปี
23 มกราคม 2558        โรงเรียนแม่แตง เป็นสถานที่จัดอบรมขยายผล Coaching แก่คณะครูใน
                                จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
16 มกราคม 2558        โรงเรียนแม่แตง เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานวันครู ปี 2558 ณ หอประชุม
                                โรงเรียนแม่แตง
21 - 23 มกราคม 2558 โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
                                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
3 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนแม่แตง จัดงานเปิดบ้านแม่แตง ครบรอบ 52 ปี ต่อตั้งโรงเรียนแม่แตง
                           มีการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แสดงนิทรรศการทางด้านวิชาการ
                           8 กลุ่มสาระ มีการแนะแนวการศึกษาต่อ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2558
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ